Projecte educatiu


Q

uan l’infant entra a l’escola bressol fa el primer pas en el procés de sociabilització: amplia el seu món a través del contacte amb d’altres nens i nenes, amb d’altres adults i es troba en un entorn nou.

Durant aquest cicle dels 0 als 3 anys, els infants van establint una diferència entre ells i les persones que els envolten i prenen consciència de sí mateixos, del seu cos, de les seves capacitats, etc. Així aconsegueixen una progressiva autonomia en els hàbits i les activitats de cada dia, milloren la comunicació i comencen a saber expressar desitjos i emocions.

En definitiva, a l’escola bressol aprenen les normes de viure en grup i adquireixen les eines que els permeten desenvolupar-se en societat.

Per altra banda (i no menys important), els seus coneixements s’amplien considerablement a través del joc, experimentant, manipulant i descobrint objectes nous, i participant en activitats de grup.

A l’escola bressol El Petit Príncep, estimulem aquest procés d’aprenentatge a través de:

  1. Un ambient agradable i acollidor amb un equip docent amb molta experiència i confiança en el nostre projecte educatiu.
  2. Una estreta relació familia-escola, fonamentada en el diàleg i la comunicació quotidiana entre pares, mares i mestres.
  3. El respecte de la personalitat i característiques individuals, dels costums familiars, així com de les tradicions i les manifestacions culturals de l’entorn social (per això la llengua vehicular és el català).

 

Les nostres activitats (tal com marca la LOGSE) s’organitzen sempre combinant tres grans àrees:

  • El creixement de la personalitat i el coneixement d’un mateix.
  • La descoberta de l’entorn natural i social.
  • El desenvolupament de les eines més elementals d’inter-comunicació i tot tipus de llenguatges.